მომსახურების სახეობა
საზომი ერთეული
საფასური ლარებში,
დღგ-ს ჩათვლით
1
  დოკუმენთების თემატური გამოვლენა ნუსხის
შედგენით:
ა) საქმეთა შერჩევით;
ბ) გამოქვეყნებული ლიტერატურის მიხედვით;


10 სატაური
1 დოკუმენტი(ცნობა)


20.00
4.00
2
მიმოხილვის მომზადება გამოვლენილი
დოკუმენტების, შერჩეული საქმეებისა და
გამოქვეყნებული ლიტერეტურის მიხედვით
1 მიმოხილვა
35.00
3
თემატური შეკითხვების შესრულება ცალკეული
ფაქტის, მოვლენის, ცნობის დადგენის
(დადასტურების) შესახებ (დადებითი ან
უარყოფითი) პასუხის შემთხვევაში):
ა) 1 წლამდე პერიოდი
ბ) 1-3 წლამდე პერიოდი
გ) 3-5 წლამდე პერიოდი
დ) 5-10 წლამდე პერიოდი
ე) 10-20 წლამდე პერიოდი
ვ) 20 წელზე მეტი პერიოდი
1 შეკითხვა
15.00
25.00
30.00
45.00
50.00
100.00
4
ცნობის (დადებითი ან უარყოფითის)
მომზადება:
ა) ნასამართლეობის, რეპრესირებული პირის,
გადასახლების, სპეცგადასახლების,
რეაბილიტაციის, ტყვედ ნამყოფობის და სხვა
ცნობის:
ა.ა) განაცხადის შეტანიდან
მე-10 სამუშაო დღის გაცემისათვის
ა.ბ) განცხადის შეტანიდან
მე-5 სამუშაო დღის გაცემისათვის
ა.გ) განაცხადის შეტანიდან
მე-3 სამუშაო დღის გაცემისათვის
ა.დ) განაცხადის შეტანიდან
24 საათის განმავლობაში გაცემისთვის
ა.ე) განაცხადის შეტანის დღეს გაცემისთვის
ბ) ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნიდან
გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე:
ბ.ა) ინფორმაციის მიღებიდან მე-5 დღეს
გაცემისთვის
ბ.ბ) ინფორმაციის მიღებიდან მე-3 დღეს გაცემის
გ) სამუშაო სტაჟის შესახებ:
გ.ა) 1-დან 5 წლამდე სტაჟი:
გ.ა.ა) განაცხადის შეტანიდან
მე-10 სამუშაო დღეს გაცემისათვის
გ.ა.ბ) განაცხადის შეტანიდან
მე-5 სამუშაო დღის გაცემისათვის
გ.ბ) 5-დან 15 წლამდე სტაჟი:
გ.ბ.ა) განაცხადის შეტანიდან
მე-10 სამუშაო დღეს გაცემისათვის
გ.ბ.ბ) განაცხადის შეტანიდან
მე-5 სამუშაო დღეს გაცემისათვის
გ.გ) 15 ან მეტი წლის სტაჟი:
გ.გ.ა) განაცხადის შეტანიდან
მე-10 სამუშაო დღეს გაცემისათვის
გ.გ.ბ) განაცხადის შეტანიდან
მე-5 სამუშაო დღეს გაცემისათვის
დ) განმეორებითი იგივე ცნობის გაცემა:
დ.ა) გაცემიდან 1 თვის განმავლობაში
დ.ბ) გაცემიდან 1-6 თვემდე
დ.გ) გაცემიდან 6-12 თვემდე
1 ცნობა9.00

12.00

14.00

16.00
18.0025.00
30.009.00

12.00


12.00

14.00


20.00

30.00

3.00
5.00
6.00
5
სამკითხველო დარბაზში მკითხველთა
მომსახურება
ა) საქმეთა გაცემა;
ა.ა) განაცხადის შეტანიდან
24 საათის განმავლობაში გაცემისათვის
ა.ბ) განაცხადის შეტანის დღეს გაცემისათვის
ბ) დოკუმენტების გადასაღებად მომზადება:
ბ.ა) განაცხადის შეტანიდან
24 საათის განმავლობაში გაცემისათვის
ბ.ბ) განაცხადის სეტანის დღეს გაცემისათვის
გ)დოკუმენტის ელექტრომატარებელზე
გადატანა (სკანირება, ციფრული აპარატით
გადაღება):
გ.ა) განაცხადის შეტანიდან
24 საათისგანმავლობაში გაცემისათვის
გ.ბ) განაცხადის შეტანის დღეს გაცემისათვის
1 საქმე / 1 დოკუმენტი1 საქმე / 1 გვერდი

1 გვერდი
უფასო
6.00


3.00
4.00
3.00
4.00
 
დ) ფოტოპოზიტივიდან სკანირება:
დ.ა) განაცხადის შეტანიდან
მე-3 სამუშაო დღეს გაცემისათვის
დ.ბ. განაცხადის შეტანიდან
24 საათის განმავლობაში გაცემისათვის
დ.გ) განაცხადის შეტანის დღეს გაცემისათვის
1 კადრი


3.0

4.0
7.0
6
ფოტო გამოსახულების კომპიუტერული
დამუშავება:
ა) განაცხადის შეტანიდან
მე-5 სამუსაო დღეს გაცემისათვის
ბ) განაცხადის შეტანიდან
მე-3 სამუშაო დღეს გაცემისათვის
გ) განაცხადის შეტანის დღეს გაცემისათვის
1 ფოტო25.00

45.00
70.00
მომსახურების ტარიფები