რესტავრაცია-კონსერვაციის ჯგუფი
სტრუქტურა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი ახორციელებს დოკუმენტების რესტავრაციასა და კონსერვაციას. შსს არქივის მაღალკვალიფიციური
თანამშრომლები ახდენენ დაზიანებული საქმეების რესტავრაციას, შემდგომ მათ შეკერვას და ყდებში ჩასმას. განსაკუთრებულად
მნიშვნელოვანი საქმეების ტყავის ყდებში მოთავსებას.

Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
რესტავრაცია-კონსერვაციის ჯგუფი რესტავრაცია-კონსერვაციის ჯგუფი რესტავრაცია-კონსერვაციის ჯგუფი