სტრუქტურა
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge

საარქივო მასალის შენახვის რეჟიმის უზრუნველყოფა და საცავში დაცული სპეციალური ტიპის ინფორმაციასთან დაშვებისა და გაცემის
შესაბამისი ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული წესების დაცვა;
არსებული საარქივო მასალის დამუშავება, მათ საარქივო ფონდებთან ფორმირება, ციფრულ მატარებლებზე გადატანა და კომპიუტერული
ბაზების ფორმირება, საარქივო ფონდების რესტავრაცია და კონსერვაცია;
მოქალაქეთა მიღების ორგანიზება, განცხადებების, საჩივრებისა და მიმართვების კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად
განხილვა;
შემოსული განცხადებების საფუძველზე მე-20 საუკუნეში განადგურებული საარქივო მასალის დსთ-ის ქვეყნების სპეც სამსახურებსა და
სახელმწიფო არქივებში მოძიება და დამუშავება;
სამსახურში დაცული საარქივო მასალის გაცემა და მათი გაცნობის უზრუნველყოფა; 
I  განყოფილება