სტრუქტურა
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის III განყოფილება შემოქმედებით საქმიანობას ეწევა. მათ კომპეტენციაში შედის:
ჟურნალ ,,საარქივო მოამბის გამოცემა“;
სხვადასხვა წიგნებისა და გამოცემების მომზადება;
გამოფენებისა და პრეზენტაციების მოწყობა;
მხატვრულ-დოკუმენტური ფილმების მომზადება;
არქივის ვებ-გვერდის მომზადება;
საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა;
III  განყოფილება
gany 3 -2 3 ganyofileba kino 32345 part arqiv 1