სტრუქტურა
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
არქივის ფონდებში დაცული საქმეების თემატურად დამუშავება. ისტორიული, სახელმწიფოებრივი თუ საზოგადოებრივი
ღირებულების მქონე დოკუმენტთა გამოვლენა.
საარქივო საქმეებში გამავალ პირთა შესახებ ახალი ელექტრონული ბარათების შექმნა და კარტოთეკის მონაცემთა ბაზაში შეტანა;
არქივში არსებული ელექტრონული ბაზების ფორმირება, ახალი ბაზების შექმნა და შემდგომი კონტროლი;
მკვლევარებისთვის საარქივო მასალების მოძიებაში დახმარება და მათი გაცნობა;
მოქალაქეთა მომართვის საფუძველზე სამუშაო სტაჟთან დაკავშირებული ცნობების მომზადება.
II  განყოფილება