1924 წლის აჯანყების მონაწილე დახვრეტილ პირთა სია.
in
პიროვნება დაბადების
თარიღი
ეროვნება საცხოვრებელი
ადგილი
პარტიულობა განაჩენის
აღსრულების
თარიღი